Všeobecné podmienky – Letné tábory

I. Zmluvný vzťah

1.1  Zmluvný vzťah vzniká medzi jazykovou školou Family Friendly English s. r. o. (ďalej len „jazyková škola“ a objednávateľom (právnická alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony) vyplnením prihlasovacieho formuláru na www.familyenglish.sk, jeho potvrdením generovaným prihlasovacím systémom jazykovej školy a preukázaním dokladu o zaplatení 100% zálohy ceny objednávateľom. Ak objednávateľ nezaplatí sumu tábora do 14 pracovných dní od zaslania záväznej prihlášky, rezervácia sa ruší a miesto je odstúpené inému záujemcov

II. Cena a platobné podmienky

2.1 Rodičia, ktorí záväzne prihlásili svoje dieťa do denného tábora môžu uhradiť sumu za tábor vo výške 165,00 € nasledovne: bankovým prevodom na číslo účtu uvedeného v záväznej prihláške, ako variabilný symbol /VS/ pri prevodoch, uvádzajte číslo uvedené v prihláške a do poznámky uvádzajte meno a priezvisko dieťaťa alebo v hotovosti v kancelárii jazykovej školy.

III. Nástup detí na tábor

3.1 Pri nástupe do denného tábora si deti prinesú:

  • Prihlášku, ktorej súčasťou je aj Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťapodpísanú rodičom. Nevyžadujeme, aby potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa bolo podpísané lekárom, stačí podpis rodiča – zodpovedného zákonného zástupcu.
  • Kópiu preukazu poistenca. Ak dieťa užíva lieky alebo trpí potravinovou intoleranciou, má na niečo alergiu, je nutné túto skutočnosť uviesť v prihláške pripadne pri nástupe na tábor a lieky odovzdať organizátorom.

3.2 Akákoľvek zmeny hodiny každodenného nástupu dieťaťa  alebo príchodu preň, nám oznámte deň vopred prostredníctvom e-mailu: info@familyenglish.sk, prípadne telefonicky na číslo: 0940 499 544. V prípade potreby nás môžete kontaktovať  počas priebehu denného tábora na tomto čísle.

IV. Povinnosti a práva objednávateľa

4.1 Príchod dieťaťa do tábora /každý deň/ je vždy od 07:30 / 8:00, ak nie je dohodnuté inak/. Prezentácia detí začína o 08:00 hod za prítomnosti lektora. Vyzdvihnutie detí z tábora je vždy do 15:30 alebo ak je dohodnuté inak.

4.2 Objednávateľ zodpovedá za úplné a pravdivé údaje v zmluve. Ak v dôsledku uvedenia nepravdivých alebo  neúplných údajov  v prihláške, ktorej súčasťou jej aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa dôjde k ohrozeniu zdravia dieťaťa alebo ostatných účastníkov denného tábora je jazyková škola  oprávnená  vymáhať náhradu škody týmto vzniknutú od rodiča, ktorý takéto nepravdivé údaje uviedol alebo predložil.

4.3 Cenné veci ako značkové oblečenie, šperky /napr. zlaté retiazky, náramky, atď./, mobilné telefóny, fotoaparáty, MP3, elektronické hry a iné neodporúčame dávať deťom do tábora. Za ich stratu jazyková škola nezodpovedá. Cennejšie veci je nutné uschovať u organizátora.

4.4 Keďže v detských táboroch ide o organizovaný pobyt, všetci účastníci sa musia podriadiť spoločnému programu a režimu dňa. V prípade nerešpektovania lektorov a iného porušenia táborového poriadku musí dieťa bez nároku na vrátenie úhrady pobyt ukončiť.

V. Odstúpenie od zmluvy

5.1 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy iba písomnou formou a uhradením storno poplatku. Odstúpenie od zmluvy je platné dňom doručenia písomného oznámenia do jazykovej školy.

5.2 V prípade nezaplatenia ceny za tábor v stanovených lehotách je jazyková škola oprávnená písomne od zmluvy odstúpiť a neposkytnúť služby zo zmluvy vyplývajúce a rodič je povinný uhradiť všetky náklady, ktoré jazyková škola  nesplnením povinnosti rodičom vznikli.

5.3 V prípade ak dieťa nenastúpi  do tábora, alebo nezačne čerpať služby denného tábora z akéhokoľvek dôvodu, alebo na základe vlastného rozhodnutia ich nevyčerpá vôbec, alebo z časti  nemá nárok na vrátenie časti ceny za nečerpané služby.

5.4 V prípade žiadosti rodiča o zmenu termínu  oproti termínu uvedenom v prihláške na nový termín z akéhokoľvek dôvodu, postupuje sa ako pri storne pôvodnej prihlášky a zavedení novej, pričom platia Storno podmienky.

5.5 Jazyková školy môže z dôvodu naplnenia kapacít tábora od zmluvy odstúpiť. Prednosť majú skôr platiaci rodičia. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet jazyková škola. V takomto prípade jazyková škola, obratom vráti rodičovi už zaplatenú cenu za tábor.

5.6 Jazyková škola si vyhradzuje právo zrušiť tábor v prípade ak nebol prihlásený minimálny počet detí (minimálny počet je individuálny pre každý druh tábora), pričom o tejto skutočnosti je povinná zaslať rodičovi oznámenie najneskôr do 5 dní pred nástupom do tábora. Jazyková škola  umožní  dieťaťu  účasť v inom turnuse tábora, pokiaľ budú voľné miesta a rodič s tým bude súhlasiť, inak jazyková škola, bezodkladne  vráti rodičovi už zaplatenú cenu za tábor.

5.7 Jazyková škola  si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s rodičom a zrušiť bez náhrady účasť dieťaťa v dennom tábore, a to v prípade, že svojim správaním ohrozuje majetok, alebo zdravie ostatných účastníkov tábora, alebo zamestnancov jazyková škola, prípadne inej inštitúcie, kde sa tábor realizuje alebo závažným spôsobom narušuje priebeh tábora.

5.8 Rodič má právo písomne oznámiť jazykovej škole , že namiesto  jeho dieťaťa sa tábora zúčastní iné dieťa, uvedené v tomto oznámení, pričom zároveň oznámi rodiča tohto náhradného dieťaťa.  Oznámenie musí obsahovať výslovný súhlas nového rodiča s uzatvorenou zmluvou a prehlásenie, že splní všetky dohodnuté podmienky uvedené v zmluve a prihláške, pričom toto oznámenie musia podpísať rodičia oboch zamieňaných detí pred zamestnancom jazykovej školy v jeho sídle.  Dňom  doručenia oznámenia  sa v ňom uvedený nový rodič stáva objednávateľom, ktorý vstupuje do práv a povinností pôvodného rodiča, pričom spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny tábora, ako i úhrady nákladov, ktoré jazykovej škole so zmenou rodiča vzniknú.

6 Storno podmienky

6.1 Podmienky pre odstúpenie od zmluvy o  tábore, vrátenie už zaplatenej ceny  a zaplatenie storno poplatkov sú nasledovné:

  • v prípade stornovania 10 a viac kalendárnych dní pred nástupom tvorí storno 25 % z ceny pobytu.
  • storno do 10 až 2 kalendárnych dní pred nástupom predstavuje 50% z ceny pobytu.
  • v prípade stornovania 2 a menej kalendárnych dní pred nástupom, resp. v prípade nenastúpenia na pobyt predstavuje storno 100% z ceny pobytu. V tomto prípade však ponúkame aj možnosť prehlásiť dieťa na iný termín daného, resp. iného tábora.
  • v prípade stornovania náhradného termínu tábora nevzniká objednávateľovi nárok na vrátenie poplatku za tábor.

6.2 Jazyková škola si vyhradzuje právo na operatívnu zmenu podmienok tábora alebo programu, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov, alebo mimoriadnych okolností, ktoré jazyková škola nemala možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné program tábora a služby zabezpečiť, pričom v takomto prípade je jazyková škola  povinná vrátiť rodičom zaplatenú cenu za tábor  alebo poskytnúť primeranú zľavu z ceny tábora. O týchto  zmenách jazyková operatívne informuje rodičov.

VII. Ochrana osobných údajov

7.1  Objednávateľ týmto poučený Prevádzkoveteľom : jazykovou školou so sídlom na ulici Národná 4,  010 01 Žilina IČO: 2120651951, v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, o spracovaní jeho osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, adresa, vek a mobilné telefónne číslo, ktoré poskytol pri registrácii na denný tábor organizovaný jazykovou školou,  a tiež udeľuje súhlas na vyhotovenia a spracovanie fotografií a ilustračných videí z denného tábora, ktorého sa jeho dieťa zúčastnilo a ktoré potvrdil súhlasom. Jazyková škola  je oprávnená na základe súhlasu dotknutej osoby, alebo v prípade osoby mladšej ako 16 rokov na základe súhlasu jeho rodiča osobné údaje účastníka, fotografie a ilustračné videá z táborov spracúvať, a to aj pri organizovaní ďalších aktivít, na marketingové účely, prezentáciu a propagáciu jazykovej školy  a jej aktivít.

7.2  Súhlas so spracúvaním osobných údajov objednávateľ udeľuje dobrovoľne na dobu počas trvania zmluvy s objednávateľom alebo na dobu uvedenú v súhlase dotknutej osoby a je možné ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu odvolať. Objednávateľ týmto súhlasí, aby mu boli zasielané informácie o ďalších aktivitách jazykovej školy, pričom tento súhlas môže kedykoľvek odvolať.

7.3  Objednávateľ súčasne týmto v súlade s § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. a o elektronických komunikáciách súhlasí s tým, aby mu jazyková škola, sama alebo prostredníctvom poverenej osoby doručovala elektronickú poštu a krátke textové správy a to na účely priameho marketingu a v súvislosti s prezentáciou svojich služieb. Objednávateľ berie na vedomie, že tento súhlas je oprávnený kedykoľvek odvolať.

7.4 Jazyková škola sa zaväzuje, že tieto osobné údaje bude spracúvať v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. a o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“)

7.5 Rodič výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté mu zo strany jazykovej školy sú predmetom  práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa rodič výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to najmä vyhotovením rozmnožením (kópii) materiálov.

VIII. Záverečné ustanovenia

8.1 V  prípade vzniku sporu  súvisiaceho s uzatvorenou zmluvou  sa tento riadi týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka  a právnym poriadkom  platným  v Slovenskej republike.

8.2 Rodič podpísaním záväznej prihlášky dieťaťa do tábora organizovaného jazykovou školou prehlasuje, že pred vyplnením prihlášky si tieto Všeobecné  zmluvné podmienky prečítal, ich obsahu porozumel a súhlasí s nimi.

8.3 Tieto podmienky účasti platia od 01.06.2018 a sú neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky dieťaťa na tábor. Pripomienky ako aj reklamácie treba podať písomne najneskôr do 30 dní po návrate z tábora.