Všeobecné podmienky jazykovej školy Family Friendly English s.r.o.

I. Úvodné ustanovenia

Všeobecné podmienky organizovania jazykových kurzov FAMILY FRIENDLY ENGLISH, s. r. o. (ďalej len „spoločnosť“) IČO: 51239248  upravujú právne vzťahy spoločnosti a jej klientov, zákonných zástupcov detí pri poskytovaní služieb jazykového vzdelávania a služieb spojených so službami jazykového vzdelávania na základe podanej prihlášky na jazykový kurz (ďalej len „JK“). Naša spoločnosť na základe prihlášky umožňuje študentovi vzdelávať sa vo vybranom JK.

II. Jazykové kurzy

2.1 JK je vzdelávacia aktivita zameraná na vzdelávanie jedného klienta alebo skupiny klientov, ktorí sa prihlasujú podaním prihlášky, v prípade klienta do 18 roku veku prostredníctvom zákonného zástupcu na vybraný typ kurzu, v ktorej je uvedený jazyk, jazyková úroveň, dni a časy výučby, začiatok kurzu, počet objednaných vyučovacích hodín (ďalej len „VH“), cena kurzu.

2.2 Family Friendly English s.r.o. poskytuje kurzy anglického jazyka pre detí a dospelých: skupinové (min.4, max. 7 klientov), mikro skupiny (min. 2, max. 4 klienti), individuálne a online kurzy anglického jazyka pre detí a dospelých: skupinové (min. 4, max 7 klientov), mikro skupiny (min. 2, max 4 klienti), individuálne. Jazykové kurzy detí:  rodinné kurzy pre deti od 1 roka do 3 rokov, kurzy pre deti od 3 rokov do 6 rokov, kurzy pre deti od 6 rokov do 10 rokov, kurzy pre deti od 10 rokov do 14 rokov, kurzy pre mládež od 14 rokov do 18 rokov a kurzy pre anglicky hovoriace deti.  Jedna vyučovacia hodina trvá 50 minút. Online jazykové kurzy detí: kurzy pre deti od 3 rokov do 6 rokov, kurzy pre deti od 6 rokov do 10 rokov, kurzy pre deti od 10 rokov do 14 rokov, kurzy pre mládež od 14 rokov do 18 rokov a kurzy pre anglicky hovoriace deti. Jedna vyučovacia hodina trvá 50 minút.

2.3 JK prebieha v súlade s údajmi uvedenými v prihláške. Zmena priebehu kurzu je možná so súhlasom spoločnosti a klienta, v prípade dieťaťa do 18 rokov so súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa. Spoločnosť je oprávnená z organizačných dôvodov /choroba lektora, a pod./ zrušiť  VH. Klient je informovaný  ihneď po vzniku takéhoto dôvodu zrušenia výučby a je mu poskytnutý náhradný termín.

2.4. Maximálny počet klientov v kurze je sedem. Jazykové skupinové kurzy sú otvorené pri počte minimálne 4 klientov, jazykové mikro kurzy pri počte minimálne 2 klientov. Vyššie uvedené platí aj v prípade online kurzov. Klienti sú zaraďovaní do jednotlivých typov JK podľa veku, jazykovej úrovni, tak aby mohla byť zachovaná efektivita štúdia. Klient uhradí sumu, ktorá je mu určená na jeho prihláške na JK. Aktuálny cenník je zverejnený na našej webovej stránke www.familyenglish.sk. Všetky poplatky a transakcie sú uskutočňované v eurách, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

III. Miesto realizácie jazykových kurzov   

3.1 JK prebiehajú v priestoroch Family Friendly English s.r.o. na Národnej ulici 4 v Žiline alebo prostredníctvom platformy Zoom, Skype.

3.2 Klient je povinný nespôsobovať škodu na majetku spoločnosti. V prípade, že klient poruší toto ustanovenie je klient povinný spôsobenú škodu uhradiť.

IV. Organizácia jazykových kurzov

4.1 O organizácii JK klient komunikuje výhradne s kanceláriou Family Friendly English s.r.o. osobne alebo pomocou kontaktných údajov z prihlášky na JK počas pracovnej doby od pondelka až do piatka v čase od 9.00 do 18.00 hodiny. V prípade nepriameho kontaktu sa zaslaná informácia považuje za doručenú až po jej potvrdení zo strany spoločnosti.

4.2 Klient potvrdzuje podpisom prihlášky správnosť svojich osobných a kontaktných údajov a súhlasí zo spracovaním a používaním týchto údajov pre potreby organizácie spoločnosti. V prípade, že poskytnuté údaje klienta boli nesprávne alebo neúplne nesie klient zodpovednosť za následky z toho vyplývajúce. Klient bude v budúcnosti informovaný o začiatku vzdelávacích aktivít spoločnosti formou e-mailovej správy. Klient môže tento súhlas kedykoľvek písomne, elektronicky alebo ústne zrušiť.

4.3 Právny vzťah medzi Family Friendly English s.r.o. a klientom vzniká podpisom prihlášky a úhradou poplatku v plnej výške ceny kurzu. Cenu kurzu v plnej výške je klient povinný uhradiť do termínu, ktorý je uvedený v prihláške.

4.4 Nástupný termín JK si zvolí objednávateľ. Spoločnosť sa zaručuje obstarať JK pre objednávateľa najneskôr do 14 dní po podaní prihlášky. V prípade, že spoločnosť neobstará JK do uvedeného termínu, má objednávateľ právo na stornovanie kurzu bez storno poplatkov.

4.5 Klient má právo bez udania dôvodu, 24 hodín pred začiatkom VH, zrušiť VH. Klient má právo zo závažných dôvodov (zdravotných, rodinných alebo iných závažných dôvodov) zrušiť VH do 8.00 hodiny v deň kurzu. Vymeškané VH v zmysle vyššie uvedených podmienok si klient môže nahradiť podľa bodu 4.6. V prípade zrušenia VH s časovým odstupom menej ako 24 hodín, či neúčasti z iných dôvodov, VH sa považuje za odučenú a klientovi zaniká nárok na čerpanie náhradnej hodiny. Zrušenie objednávateľ realizuje primárne prostredníctvom textovej správy (sms) alebo emailom.

4.6 Klient má právo zakúpiť si JK alebo online JK  podľa aktuálnej ponuky, ktorý klient absolvuje počas určeného obdobia. Dané obdobie je fixné stanovené. Počas štátnych, cirkevných sviatkov a školských prázdnin kurzy neprebiehajú. V prípade zrušenia hodiny zo strany Family Friendly English s.r.o, spoločnosť poskytne klientovi náhradný termín. Po skončení predplateného obdobia, spoločnosť automaticky vystaví záväznú prihlášku na ďalšie obdobie (pokiaľ klient nepožiada o ukončenie vzťahu).          V rámci  zakúpeného JK, online JK, klient má právo nahradiť vymeškané hodiny a to v nahlásenom predstihu. Klient má právo nahradiť si vymeškané hodiny v inom prebiehajúcom kurze do konca školského roka, v ktorom absolvuje JK. Čerpanie náhradných hodín nie je možné po ukončení vzťahu medzi klientom a Family Friendly English s.ro.. Nevyužité hodiny sa považujú za zrealizované.

4.7 Klient má právo zo závažných dôvodov ako dlhodobé liečenie, hospitalizácia, cesta do zahraničia atď. pozastaviť JK. Zostávajúce lekcie je možné vyčerpať najneskôr do 6 mesiacov od prihlásenie na kurz. Po uplynutí tejto doby sa kurz považuje za ukončený.

4.8 Právny vzťah medzi Family Friendly English s.r.o. a klientom zaniká:

  • zrušením prihlášky prostredníctvom písomnej žiadosti so strany klienta pred začiatkom JK, bez storno poplatkov.
  • zrušením JK prostredníctvom písomnej žiadosti zo strany klienta počas priebehu JK, pričom mu spoločnosť účtuje storno poplatok vo výške 20 percent z ceny JK a cenu absolvovaných VH.
  • ukončením kurzu a vyrovnaním vzájomných pohľadávok.

4.9 Zmluvný vzťah medzi Family Friendly English s.r.o. a klientom pokračuje za nezmenených podmienok ak klient vyjadrí po skončení JK, na ktorý podal prihlášku, ústne žiadosť o pokračovanie v jazykových kurzov a uhradí kurz v plnej výške ceny JK.

4.10 V prípade zatvorenia, pričom prekážka nie je na strane spoločnosti alebo zatvorenie školských zariadení z rôznych dôvodov a prekážka nie je na strane spoločnosti, spoločnosť má právo:

a) zabezpečiť JK prostredníctvom online kurzov.

b) nezrealizované hodiny presunúť do obdobia, kedy bude Family Friendly English s.r.o. alebo školské zariadenie, v ktorom naša spoločnosť realizuje kurzy otvorené.

c) zrušiť JK na základe písomnej žiadosti klienta o zrušenie a účtovať mu storno poplatok vo výške 20 percent z ceny JK a cenu absolvovaných kurzov.

V. Ochrana osobných údajov

5.1 Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas prihlasovania na našich stránkach alebo v kancelárii Family Friendly English s.r.o. sú spracovávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

5.2 Dobrovoľným vyplnením osobných údajov sa týmto dáva súhlas s ich spracovaním v súlade so zákonom č.18/2018Z.z. v rozsahu uvedenom v prihláške. Klient podpisom záväznej prihlášky alebo odoslaním online prihlášky prostredníctvom e-mailu: info@familyenglish. sk potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko klienta, dátum narodenia/vek dieťaťa, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Užívateľ v súlade ustanovením s čl.6 ods.1 písm b) GDPR a § 13 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov. Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov Poskytovateľom a ich použitie na fakturačné účely a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou Službou, vrátane neskoršej komunikácie s Užívateľom (odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Poskytovateľa, pre účely ponúkania Služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms). Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.

5.3 Family Friendly English s.r.o. prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia zmluvy medzi účastníkom a organizátorom a nebudú inak zverejnené a poskytnuté tretej strane. Účastník berie na vedomie, že má práva zaručené zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov,  najmä že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek odvolať prostredníctvom emailu zaslaného na adresu:  info@familyenglish.sk, že má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto údajov, blokovanie nesprávnych    údajov, ich likvidáciu atď. V prípade pochybností o dodržiavaní práv sa môže   obrátiť na organizátora alebo i priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.

5.4 Osobné údaje sa spracovávajú za stanoveným účelom na obdobie 10 rokov, eventuálne až do prípadného odvolania súhlasu, pričom súhlas sa považuje za udelený do tej z vymenovaných skutočností, ktorá nastane prv.

VI. Vylúčenie zodpovednosti

6.1 Jazyková škola nenesie zodpovednosť za akékoľvek plnenia tretích strán.

VII. Záverečné ustanovenia

Vzťahy klienta sa riadia týmito všeobecnými podmienkami, ktoré sú súčasťou prihlášky a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. VP zverejňuje spoločnosť na svojej internetovej stránke. VP platia aj po skončení právneho vzťahu klienta a Family Friendly English s.r.o., a to až do úplného vysporiadania ich vzájomných vzťahov.