Všeobecné podmienky jazykovej školy Family Friendly English s.r.o.

I. Úvodné ustanovenia

Všeobecné podmienky organizovania jazykových kurzov FAMILY FRIENDLY ENGLISH, s. r. o. IČO: 51239248  upravujú právne vzťahy FAMILY FRIENDLY ENGLISH, s. r. o. (ďalej len „jazyková škola“) a jej študentov, zákonných zástupcov detí pri poskytovaní služieb jazykového vzdelávania a služieb spojených so službami jazykového vzdelávania na základe podanej prihlášky na jazykový kurz (ďalej len „JK“). Jazyková škola na základe prihlášky umožňuje študentovi vzdelávať sa vo vybranom JK.

II. Jazykové kurzy

2.1 JK je vzdelávacia aktivita zameraná na vzdelávanie jedného študenta alebo skupiny študentov, ktorí sa prihlasujú podaním prihlášky, v prípade študenta do 18 roku veku prostredníctvom zákonného zástupcu na vybraný typ kurzu, v ktorej je uvedený jazyk, jazyková úroveň, dni a časy výučby, začiatok kurzu, počet objednaných vyučovacích hodín (ďalej len „VH“), cena kurzu.

2.2 Jazyková škola poskytuje kurzy anglického jazyka pre deti a kurzy anglického jazyka pre dospelých. Jazykové kurzy detí:  kurzy pre deti od 6 mesiacov do 3 rokov /rodinné kurzy/, kurzy pre deti od 3 rokov do 6 rokov /rodinné kurzy, kurzy pre deti bez rodičov/, kurzy pre deti od 6 rokov do 10 rokov, kurzy pre deti od 10 rokov do 14 rokov, kurzy pre mládež od 14 rokov do 18 rokov a kurzy pre anglicky hovoriace deti. Jazykové kurzy dospelí:  skupinový jazykový kurz – malá skupina (min. 4 , max. 6 študentov), skupinový jazykový kurz – mikro skupina (min. 2, max. 3 študenti) a individuálny jazykový kurz. Jedna vyučovacia hodina trvá 50 minút.

2.3 JK prebieha v súlade s údajmi uvedenými v prihláške. Zmena priebehu kurzu je možná so súhlasom jazykovej školy a zákonného zástupcu dieťaťa, študenta (ďalej len „klient“). Výučba počas štátneho sviatku je nahradená v najbližšom riadnom termíne. Jazyková škola je oprávnená z organizačných dôvodov /choroba lektora, a pod./ zrušiť  VH. VH je nahradená v najbližšom riadnom termíne klient je informovaný jazykovou školou ihneď po vzniku takéhoto dôvodu zrušenia výučby.

2.3. Maximálny počet študentov v kurze sú  šiesti. Jazykové kurzy pre detí budú otvorené pri počte minimálne 3 detí. Jazykové kurzy pre dospelých budú otvorené: skupinový jazykový kurz – malá skupina pri počte mimálne 4 študenti a skupinový jazykový kurz – mikro skupina pri počte minimálne 2 študenti. Klienti sú zaraďovaní do jednotlivých typov JK podľa veku, jazykovej úrovni, tak aby mohla byť zachovaná efektivita štúdia. Klient uhradí sumu, ktorá je mu určená na jeho prihláške na JK. Aktuálny cenník je zverejnený na našej webovej stránke www.familyenglish.sk. Všetky poplatky a transakcie sú uskutočňované v eurách, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

III. Miesto realizácie jazykových kurzov   

3.1 JK prebiehajú v priestoroch jazykovej školy na Národnej ulici 4 v Žiline.

3.2 Klient je povinný nespôsobovať škodu na majetku jazykovej školy. V prípade, že klient poruší toto ustanovenie je klient povinný spôsobenú škodu uhradiť.

IV. Organizácia jazykových kurzov

4.2 O organizácii JK klient komunikuje výhradne s kanceláriou jazykovej školy osobne alebo pomocou kontaktných údajov z prihlášky na JK počas pracovnej doby pondelok, streda, piatok 09:00 – 18:00, utorok, štvrtok 10:00 – 18:00. V prípade nepriameho kontaktu sa zaslaná informácia považuje za doručenú až po jej potvrdení zo strany kancelárie jazykovej školy.

4.3 Klient potvrdzuje podpisom prihlášky správnosť svojich osobných a kontaktných údajov a súhlasí zo spracovaním a používaním týchto údajov pre potreby organizácie jazykovej školy. V prípade, že poskytnuté údaje klienta boli nesprávne alebo neúplne nesie klient zodpovednosť za následky z toho vyplývajúce. Klient bude v budúcnosti informovaný o začiatku vzdelávacích aktivít jazykovej školy formou e-mailovej správy. Klient môže tento súhlas kedykoľvek písomne, elektronicky alebo ústne zrušiť.

4.4 Právny vzťah medzi jazykovou školou a klientom vzniká podpisom prihlášky a úhradou poplatku v plnej výške ceny kurzu. Cenu kurzu v plnej výške je klient povinný uhradiť do termínu, ktorý je uvedený v prihláške.

4.5 Nástupný termín JK si zvolí objednávateľ. Jazyková škola sa zaručuje obstarať JK pre objednávateľa najneskôr do 14 dní po podaní prihlášky. V prípade, že jazyková škola neobstará JK do uvedeného termínu, má objednávateľ právo na stornovanie kurzu bez storno poplatkov.

4.6 Klient má právo zo závažných dôvodov, 24 hodín pred začiatkom VH, zrušiť VH. V prípade zrušenia VH s časovým odstupom menej ako 24 hodín, či neúčasti z iných dôvodov, VH sa považuje za odučenú. Zrušenie objednávateľ realizuje osobne v kancelárii jazykovej školy alebo telefonicky v pracovných dňoch.

4.7 V rámci 10 hodinového balíku klient má právo presunúť hodiny maximálne 3 krát a to v nahlásenom predstihu 24 hodín. Po vyčerpaní troch presunov nie je možné ďalšie posúvanie kurzu. V prípade zrušenia štvrtej VH  ako aj ďalších VH v poradí (v rámci 10 hodinového balíka)  zo závažných dôvodov, má klient nárok na náhradnú hodinu (ďalej len „NH“) v inom prebiehajúcom kurze. Daný nárok je  povinný vyčerpať do 6 mesiacov od vzniku nároku. Nevyužité hodiny sa považujú za zrealizované.

4.8 V prípade voľby individuálnej platby za každú vyučovaciu hodinu  klient má právo zrušiť plánovanú hodinu 3 krát a to v nahlásenom predstihu. Po vyčerpaní týchto troch možností má jazyková škola právo uvoľniť daný termín pre  ďalšieho klienta. Dotknutému klientovi bude poskytnutá možnosť výberu iného voľného termínu.

4.9 Klient má právo zo závažných dôvodov pozastaviť JK. Zostávajúce lekcie je možné vyčerpať najneskôr do 6 mesiacov od prihlásenie na kurz. Po uplynutí tejto doby sa kurz považuje za ukončený.

4.10 Právny vzťah medzi jazykovou školou a klientom zaniká:

  • zrušením prihlášky prostredníctvom písomnej žiadosti so strany klienta pred začiatkom JK, bez storno poplatkov.
  • zrušením JK prostredníctvom písomnej žiadosti zo strany klienta počas priebehu JK, pričom mu jazyková škola účtuje storno poplatok vo výške 20 percent z ceny JK a cenu absolvovaných VH.
  • ukončením kurzu a vyrovnaním vzájomných pohľadávok.

4.9 Zmluvný vzťah medzi jazykovou školou a klientom pokračuje za nezmenených podmienok ak klient vyjadrí po skončení JK, na ktorý podal prihlášku, ústne žiadosť o pokračovanie v jazykových kurzov a uhradí kurz v plnej výške ceny JK.

V. Ochrana osobných údajov

5.1 Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas prihlasovania na našich stránkach alebo v kancelárii jazykovej školy sú spracovávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

5.2 Dobrovoľným vyplnením osobných údajov sa týmto dáva súhlas s ich spracovaním v súlade so zákonom č.18/2018Z.z. v rozsahu uvedenom v prihláške. Klient podpisom záväznej prihlášky alebo odoslaním online prihlášky prostredníctvom e-mailu: info@familyenglish. sk potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko klienta, dátum narodenia/vek dieťaťa, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Užívateľ v súlade ustanovením s čl.6 ods.1 písm b) GDPR a § 13 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov. Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov Poskytovateľom a ich použitie na fakturačné účely a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou Službou, vrátane neskoršej komunikácie s Užívateľom (odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Poskytovateľa, pre účely ponúkania Služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms). Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.

5.3 Jazyková škola prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia zmluvy medzi účastníkom a organizátorom a nebudú inak zverejnené a poskytnuté tretej strane. Účastník berie na vedomie, že má práva zaručené zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov,  najmä že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek odvolať prostredníctvom emailu zaslaného na adresu:  info@familyenglish.sk, že má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto údajov, blokovanie nesprávnych    údajov, ich likvidáciu atď. V prípade pochybností o dodržiavaní práv sa môže   obrátiť na organizátora alebo i priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.

5.4 Osobné údaje sa spracovávajú za stanoveným účelom na obdobie 10 rokov, eventuálne až do prípadného odvolania súhlasu, pričom súhlas sa považuje za udelený do tej z vymenovaných skutočností, ktorá nastane prv.

VI. Vylúčenie zodpovednosti

6.1 Jazyková škola nenesie zodpovednosť za akékoľvek plnenia tretích strán.

VII. Záverečné ustanovenia

Vzťahy klienta sa riadia týmito všeobecnými podmienkami, ktoré sú súčasťou prihlášky a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. VP zverejňuje jazyková škola na svojej internetovej stránke. VP platia aj po skončení právneho vzťahu klienta a jazykovej školy, a to až do úplného vysporiadania ich vzájomných vzťahov.