Čo môžete od nás očakávať?

Poskytujeme kurzy anglického jazyka pre deti a dospelých. Obsah učiva je zostavený pre každú hodinu tak, aby bol zaujímavý, hravý a zároveň prínosný.

Príjemná, rodinná atmosféra – vytvorenie prirodzeného prostredia, v ktorom prebieha vyučovací proces.

Vo výučbe používame zásadu názornosti – pozorovanie, vnímanie všetkými zmyslami: sluch, zrak, hmat, chuť… (vytvorenie si predstavy, obrazu o danom podnete).

Učebné pomôcky používané vo výučbe: špeciálne výučbové karty pre rozvoj pozornosti, rozprávania, pamäti a jazykových schopností, obrázky, hračky, rôzne názorné predmety podľa danej témy na hodine, hudba spojená s pohybom, pastelky, farby atď. Interaktívna výučba – viac podnetov na rozvoj slovnej zásoby a konverzácie.

Lektor komunikuje s najmenšími deťmi prostredníctvom bábky alebo maňušky, ktorá bude sprevádzať deti počas celého kurzu a bude im najlepším kamarátom, ktorý ich naučí myslieť, komunikovať v angličtine.

Učenie prebieha formou hry, pohybu, hudby, kresby, rôzných aktivít zameraných na rozvoj komunikačných schopností v anglickom jazyku.

K učeniu sa snažíme motivovať prostredníctvom zaujímavých tém a využívania rôznych aktivizačných metód.

Zaujíma nás spätná väzba, sme otvorení návrhom, námietkam, spoločne nachádzame riešenia.